Privacyverklaring

Doopsuiker Geoffrey verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de inhoud van deze privacyverklaring. Wenst u meer informatie of kampt u met vragen of opmerkingen met betrekking tot onze privacy policy? In dat geval kunt u steeds contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@doopsuiker-geoffrey.be.

Verwerkingsdoeleinden
Doopsuiker Geoffrey verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten voor klanten- en orderbeheer. Het gaat hierbij onder meer om klantenadministratie, maar tevens om het opvolgen van bestellingen of leveringen, facturatie, het opvolgen van de solvabiliteit evenals het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op het moment dat de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van artikel 6.1. a toestemming beschikt de klant ten allen tijde over het recht om diens gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Wanneer blijkt dat dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden zullen de persoonsgegevens van onze ingeschreven leden worden gedeeld met andere instanties of ondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Doopsuiker Geoffrey zijn verbonden of een connectie hebben met enige andere partner van Doopsuiker Geoffrey. Doopsuiker Geoffrey garandeert dat de ontvangers waar hierboven naar wordt verwezen ten allen tijde de nodige technische evenals organisatorische maatregelen zullen nemen om de persoonsgegevens te beschermen.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer door Doopsuiker Geoffrey zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar evenals overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De persoon die zijn of haar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft ten allen tijde de mogelijkheid evenals het recht op inzage in diens persoonsgegevens. Bovendien is het mogelijk om deze te laten verbeteren op het ogenblik dat deze niet correct en / of onvolledig blijken te zijn. Daarnaast heeft de verstrekker van diens persoonsgegevens ook steeds het recht om deze persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Onze bezoekers en klanten hebben ten allen tijde het recht om een kopie (opgesteld in een gestructureerde evenals gangbare en bovendien machinaal leesbare vorm) van de verstrekte persoonsgegevens te bekomen evenals de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij. Teneinde de hier vermelde rechten uit te oefenen wordt de klant verzocht om een e-mail te verzenden naar ons e-mailadres, zijnde info@doopsuiker-geoffrey.be.

Gebruik van cookies
Wanneer u een bezoek brengt aan deze website is het mogelijk dat er zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is eigenlijk een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst. Dit gebeurt op het ogenblik dat u de website bezoekt. Het is door middel van cookies uitsluitend mogelijk om machines en dus niet om mensen te identificeren.

De website Doopsuiker-geoffrey.be maakt allereerst gebruik van zogenaamde ‘First Party cookies’. Het gaat hierbij om technische cookies die gebruikt worden door de bezochte website zelf en welke als doel hebben om deze op de meest optimale wijze te laten functioneren. Er wordt door Doopsuiker-geoffrey.be eveneens gebruik gemaakt van ‘Third Party cookies’. Deze cookies zijn:

» De cookies die mogelijks door de Facebook plugin geplaatst kunnen worden;

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met de cookies die door Doopsuiker-geoffrey.be worden gebruikt.

Update Privacyverklaring
Het staat Doopsuiker-geoffrey.be ten allen tijde vrij om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op haar website. Het is omwille van deze reden aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring is terug te vinden te raadplegen. Zo bent u er zeker van dat u steeds kennis heeft van mogelijke wijzigingen die zijn gebeurd.

Klachten
Als gebruiker van deze website, namelijk Doopsuiker-geoffrey.be, beschikt u steeds over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.